Säännöt

Vaasan Merenkyntäjien hyväksytyt säännöt.

Vaasan Merenkyntäjien Säännöt

Vaasan Merenkyntäjät Ry, säännöt, hyväksytty seuran varsinaisissa kokouksissa 23.3. ja 7.12.2017

I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§ Yhdistyksen nimi on Vaasan Merenkyntäjät ry. Näissä säännöissä yhdistystä sanotaan seuraksi.

2§ Seuran kotipaikka on Vaasan kaupunki.

3§ Seuran virallinen kieli on suomi.

4§ Seura on perustettu joulukuun 14. päivänä vuonna 1926. Se on merkitty yhdistysrekisteriin numerolla 13109.

5§ Seuran tarkoituksena on
– herättää, kehittää ja ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun;
– lisätä nuorten osuutta purjehdusurheilun harrastajina sekä kiinnittää erityistä huomiota heidän ohjaukseensa ja valmennukseensa sekä muuhun purjehduskoulutukseen.;
– kartuttaa veneilijöiden merenkulkuun liittyviä tietoja ja merimiestaitoja veneilyn turvallisuuden lisäämiseksi ja veneilykulttuurin edistämiseksi;
– luoda ja varmistaa jäsenistölleen edellytykset mahdollisimman laajaan vesiympäristön hyväksikäyttöön;
– korostaa rannikko- ja saaristomiljöön säilyttämisen merkitystä;
– ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää toverihenkeä ja rehtiä merenkulkumieltä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura yhteistyössä muiden vastaavien yhteisöjen kanssa
– järjestää purjehduskilpailuja, retkipurjehduksia, kursseja, koulutus- ja harjoitustapahtumia sekä muita purjehdusta edistäviä tilaisuuksia;
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
– hankkii omistukseensa tai hallintaansa jäsenistön käyttöön tarkoitettuja satama-, telakointi- ja rantautumisalueita tarpeellisine laitteineen sekä purjehdusurheiluun tarvittavia välineitä, huonetiloja ja kiinteistöjä;
– on aktiivisesti mukana venereittien, merikarttojen ja vesiympäristöön liittyvän ympäristönsuojelun kehittämistyössä sekä muussa toiminnassa, joka edistää vesiympäristön käyttöä purjehdusurheilun ja veneilyn tarpeisiin.
Varsinaisen toimintansa tukemiseksi seura voi
– järjestää myyjäisiä, näyttelyitä, huvitilaisuuksia ja tavarakeräyksiä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä;
– vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja;
– harjoittaa majoitus- ja ravitsemisliikettä kumpaakin yhdessä liikepaikassa, myydä veneilytarvikkeita ja veneilyyn liittyviä palveluja sekä vuokrata veneilytarvikkeita sekä kiinteistöllään olevia sauna-, liikunta- ja muita tiloja;
– omistaa osakkeita ja osuuksia.

6§ Seuran tunnuksena on Valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä säädetään tarkemmin lippuohjeissa.

II. Seuran asioiden hoitaminen
7§ Seuran toimintaa johtaa seuran syyskokouksessaan valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, I ja II varapuheenjohtaja sekä 6-8 muuta jäsentä.
Puheenjohtajaa sanotaan näissä säännöissä kommodoriksi ja I ja II varapuheenjohtajaa varakommodoriksi.
Kommodorit valitaan kukin erikseen kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että kommodori ja molemmat varakommodorit ovat erovuorossa vuorovuosina. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa ovat yhden toimintavuoden jälkeen varakommodorit.
Hallituksen muut jäsenet valitaan yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessaan I tai II varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsentä, joista yksi on joku kommodoreista, on läsnä.
Seuran nimen kirjoittavat kaksi kommodoria yhdessä tai yksi kommodori yhdessä seuran sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8§ Seuran kokous voi hallituksen alaisuuteen perustaa rekisteröimättömiä jaostoja.
Jaostot toimivat seuran sääntöjen ja talousarvion mukaisesti. Jaostojen vastuualueesta, toiminnasta, kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta määrätään tarkemmin seuran kokouksen hyväksymässä johtosäännössä.
Jaostojen puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.
Hallitus voi seuran tulo- ja menoarvion puitteissa asettaa alaisuuteensa lautakuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä toimihenkilöitä. Hallitus määrittelee näiden toimielinten tehtävät.
Jaostot voivat seuran tulo- ja menoarvion puitteissa asettaa alaisuuteensa lautakuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä toimihenkilöitä. Jaostot määrittelevät näiden toimielinten tehtävät.

9§ Syyskokouksessa valitaan seuralle tilikaudeksi kerrallaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 10. päivänä helmikuuta. Tilintarkastajien on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään 25. päivänä helmikuuta.

III. Jäsenet
10§ Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kunnia-, perhe-, nuoriso-, seniori-, yhteisö- tai kannatusjäseniä.
– Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta ja kahden seuran jäsenen suosituksesta hyväksyä henkilön, jonka voidaan toiminnallaan odottaa edistävän yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. 18-25 vuotiaalle varsinaiselle jäsenelle hallitus voi hakemuksesta määrätä alennetun ns. opiskelija- ja varusmiesjäsenmaksun.
– Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka vaikutusvallallaan, tiedoillaan tai kokemuksellaan oleellisesti voi edistää seuran tarkoituksen toteutumista tai jäsenen, joka ansiokkaalla toiminnallaan on ansainnut kunniajäsenyyden. Kunniajäsen on vapautettu liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta.
– Perhejäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, joka on seuran varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva ja samaan perheeseen kuuluva henkilö.
– Nuorisojäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden päätyttyä, jonka aikana hän täyttää 18 vuotta.
– Seniorijäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yli 70-vuotiaan henkilön. Varsinainen jäsen siirtyy seniorijäseneksi sen vuoden päätyttyä, jonka aikana hän täyttää 70 vuotta.
– Yhteisöjäseneksi hallitus voi hakemuksesta ja kahden seuran jäsenen suosituksesta hyväksyä oikeuskelpoisen nuoriso-. ym. järjestön tai yhteisön, jonka tavoitteet ovat lähellä seuran omia tavoitteita.
– Kannatusjäseneksi hallitus voi ottaa henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa ja tukea seurantoimintaa.
Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut vuosi- ja ainaisjäsenyydet säilytetään.

11§ Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsen- ym. näissä säännöissä mainittujen maksujen määräaikaisesta suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä. Sen luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta on kielletty. Erityisesti ansioituneille henkilöille on hallitus oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.

12§ Jäsen voi erota seurasta tehtyään siitä yhdistyslaissa mainitun ilmoituksen. Eroavan jäsenen on kuitenkin suoritettava eroamisvuotena maksettaviksi langenneet jäsen- ym. näissä säännöissä mainitut maksut.
Jäsen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen kolmen kuukauden ajaksi ja jättänyt noudattamatta hänelle lähetetyn kehotuksen erääntyneen maksun suorittamiseksi kahden viikon kuluessa, katsotaan eronneeksi seurasta.

13§ Hallitus voi määräajaksi tai ainaiseksi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen, hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
Milloin hallitus katsoo rikkoneen voivan ojentua tai jos rikkomus on lievä, hallitus antaa hänelle varoituksen.
Jäsenen erottamiseksi vaaditaan vähintään viiden (5) hallituksen jäsenen sitä puoltava kanta.
Määräajaksi erotettu jäsen voi määräajan umpeuduttua liittyä uudelleen seuraan tavallisessa järjestyksessä.

14§ Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa siitä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle. Erottamisesta päättää tällöin seuran kokous. Jäsen ei ole esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisesta.

IV. Liittymis- ja jäsenmaksut
15§ Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää seuran syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Yhteisö- ja kannatusjäsenmaksujen suuruuden määrää kuitenkin hallitus.
Seuran satama- ja telakka alueiden sekä muiden seuran tarjoamien palvelujen käyttämisestä kerättävien maksujen suuruuden määrää hallitus kutakin vuotta varten erikseen.

V. Seuran kokoukset
16§ Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous ja syyskokous.
Ylimääräisen kokouksen kutsuu seuran hallitus koolle, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 osa seuran äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 20 äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokouksen aihe on ilmoitettava pyynnössä, muita asioita ei käsitellä.
Seuran kokouksissa saavat olla läsnä vain seuran jäsenet.
Kokoukset pidetään hallituksen määräämässä paikassa.
Varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen kutsuu hallitus koolle julkaisemalla siitä tiedonannon viimeistään 10 päivää ennen kokousta yhdessä Vaasassa ilmestyvässä suomenkielisessä päivälehdessä, jonka syyskokous seuraavaksi vuodeksi määrää, seuran jäsenlehdessä tai –tiedotteessa taikka kirjallisella kokouskutsulla. Jäsentiedote ja kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti.
Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat varsinaisissa kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta.
Milloin käsiteltäväksi tulee kysymys
– sääntöjen muuttamisesta;
– kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
– hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
– tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
– yhdistyksen purkamisesta;
tai muusta tärkeydellään näihin verrattavista asioista, on tästä kokouskutsussa mainittava.

17§ Seuran varsinaisia kokouksia ovat:
A. Kevätkokous, joka pidetään maaliskuussa. Kokouksen avaa joku kommodoreista tai muu hallituksen jäsen. Kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään hallituksen kertomus kuluneelta toimintavuodelta siihen liittyvine tilinpäätöksineen;
4. luetaan seuran tilintarkastajien lausunto;
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
6. vahvistetaan tulevan kilpailukauden (purjehduskauden) kilpailu- ja yhteistoimintaohjelma;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä sääntöjen mukaan vireille pannut asiat.
B. Syyskokous, joka pidetään marraskuussa. Syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään hallituksen tulevaa toimintavuotta varten laatima tulo- ja menoarvioehdotus, johon liittyy ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta;
4. suoritetaan kommodorien vaali;
5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
6. suoritetaan hallituksen jäsenten vaali;
7. päätetään päivälehti, jossa kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä sääntöjen mukaan vireille pannut asiat.

18§ Äänioikeus kokouksissa on läsnä olevilla
1. varsinaisilla jäsenillä
2. seniorijäsenillä
3. kunniajäsenillä
4. perhejäsenillä
5. 15 vuotta täyttäneillä nuorisojäsenillä
6. yhteisöjäsenillä.
Seuran, sen hallituksen tai muiden toimielinten kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee äänten yksinkertainen enemmistö, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten sattuessa tasan voittaa se mielipide, jota seuran puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka tällöin ratkaistaan arvalla. Vaadittaessa äänestys toimitetaan suljetuin lipuin.

VI. Seuran alusluettelo
19§ seuran jäsenten hallitukselle ilmoittamat alukset otetaan vuosittain toimitetun katsastuksen jälkeen seuran alusluetteloon, jolloin ne saavat käyttää seuran lippua.
Niiden oikeuksien väärinkäytöstä, jotka edellä mainittu alusluetteloon ottaminen tuottaa, seuraa aluksen poistaminen luetteloista sekä seuran lipun käyttöoikeuden menetys.

VII. Muita määräyksiä
20§ Seuralla on johtosääntö, jonka seuran kokous hyväksyy hallituksen esityksestä.

21§ Hallituksella on oikeus näiden sääntöjen ja johtosäännön lisäksi antaa ohjeita ja määräyksiä seuran lipun ja venemerkkien käyttämisestä, alusten tarkastuksesta, merellä ja maalla noudatettavista esiintymistavoista, seuran puvun käyttämisestä ja seuran majalla sekä alueella noudatettavasta järjestyksestä ym.

22§ Näiden sääntöjen muuttamisesta, omaisuuden pääosan luovuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa.

23§ Jos seura purkautuu, on sen omaisuus jätettävä jollekin toiselle oikeuskelpoiselle suomalaiselle yhdistykselle purjehdusurheilua edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

24§ Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.