Johtosääntö

Vaasan Merenkyntäjät r.y:n Johtosääntö

Vaasan Merenkyntäjät r.y:n Johtosääntö

1 § Seuran toiminta
Hallitus johtaa seuran kaikkea toimintaa ja vastaa siitä seuran yleiselle kokoukselle.
Seuran tavoitteiden (säännöt 5 § ) mukainen (perus-) toiminta tapahtuu pääasiassa jaostoissa, jotka ovat hallituksen alaisia. Jaostoja on kolme: junioripurjehdus-, kilpapurjehdus- ja veneilyjaosto.
Jaostot toimivat seuran sääntöjen ja tämän johtosäännön puitteissa itsenäisesti (säännöt 8 §) ja huolehtivat käyttöönsä uskotuista maa-alueista, rakennuksista, laitteista, veneistä, moottoreista, muusta kalustosta, palkinnoista, arvoesineistä, jne. Jaostojen kokouksissa on äänioikeus jaoston toimintaan osallistuvilla seuran jäsenillä.
Seuran perustoimintoja tukevia toimintoja ja lakisääteisiä tehtäviä hoitaa hallitus. Tätä tarkoitusta varten hallituksella on alaisuudellaan kaksi toimikuntaa: satama- ja telakkatoimikunta sekä kiinteistötoimikunta.
Hallitus ja jaostot voivat perustaa alaisuuteensa muitakin, kuin tässä johtosäännössä mainittuja toimielimiä.

2 § Toiminnan ja talouden suunnittelu
Toiminnan suunnittelemiseksi hallitus laatii vuosittain jaostojen ja muiden toimielinten esitysten pohjalta toimintasuunnitelman. Esitykset on toimitettava hallitukselle lokakuun loppuun mennessä.
Toimintasuunnitelma kattaa kolme seuraavaa vuotta, joista ensimmäinen suunnitellaan sillä tarkkuudella, että tulo- ja menoarvioehdotus voidaan tehdä sen pohjalta.
Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyy seuran syyskokous.
Toimielimet laativat vuosittain suunnittelun pohjaksi myös luettelot hallinnassaan olevista veneistä, moottoreista ja muusta vastaavasta kalustosta sekä palkinnoista ja arvoesineistä. Luettelosta on käytävä ilmi esineen nimi ja käyttötarkoitus, tunnistenumero tai kuvaus, hankintavuosi, hankintahinta, päivänarvo, sijainti ja vastuuhenkilö. Luettelot toimitetaan yhdessä toimintasuunnitelman kanssa hallitukselle.
Kuluneen vuoden toiminnasta toimielimet laativat toimintakertomuksensa, jotka on toimitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä (säännöt 9 §).

3 § Talouden hoitaminen
Seuran taloutta hoitaa ja siitä seuran kokoukselle vastaa hallitus. Kaikesta rahaliikenteestä ja muusta käytännön hoidosta huolehtii hallituksessa taloudenhoitaja.
Seuran toiminnan ja talouden perustan muodostavat talkoot ja muu vapaaehtoinen työ seuran hyväksi, mikä mahdollistaa jäsenistöltä kerättävien maksujen pitämisen alhaisina.
Toiminnan rahoitus hoidetaan jäsenistöltä kerättävillä maksuilla ja varainhankinnalla. Jaostoilla on oikeus seuran sääntöjen ja tämän johtosäännön puitteissa harjoittaa itsenäistä varainhankintaa. Näin hankitut varat käytetään jaoston toimintaan ja sitä palveleviin tarkoituksiin.
Varojen käyttö perustuu seuran syyskokouksen hyväksymään tulo- ja menoarvioon, jonka puitteissa jaostot voivat toimia itsenäisesti. Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset menoerät on erikseen hyväksytettävä hallituksessa ennen hankkeen toteuttamista.

4 § Toimielinten järjestäytyminen
Hallitus ja jaostot järjestäytyvät sekä nimeävät omat toimielimensä ja toimihenkilönsä joulukuun loppuun mennessä.
Jaostot päättävät toimielintensä kokoonpanon ja toimihenkilönsä itse ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä. Jaoston mahdolliset ehdokkaat seuran hallituksen jäseniksi on kuitenkin ilmoitettava vanhalle hallitukselle lokakuun loppuun mennessä.

5 § Hallitus
Hallituksessa on seuraavat nimetyt tehtävät:
– kommodori, joka johtaa hallituksen työskentelyä, seuran koko toimintaa ja varainhankintaa, valvoo jaostojen ja muiden toimielinten toimintaa, edustaa seuraa virallisissa yhteyksissä.
– I varakommodori, joka huolehtii toiminnan ja seuran alueen käytön kokonaissuunnittelusta ja tähän liittyvästä toimielinten ohjeistamisesta, toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisesta sekä koordinoi hankintoja ja isojen projektien toteutusta,
– II varakommodori, joka huolehtii jäsenasioista, rekistereistä, yleisestä tiedottamisesta, purjehduskoulusta, yhteisistä huvitilaisuuksista, ym. hallinnollisista asioista,
– taloudenhoitaja, joka huolehtii tulo- ja menoarvion, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimisesta sekä hoitaa seuran rahaliikennettä,
– sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa ja huolehtii kirjeenvaihdosta ja asiakirjojen arkistoinnista,
– kiinteistöpäällikkö, joka huolehtii seuran kotisataman alueesta ja rakennuksista, joita ei tässä johtosäännössä ole määritelty jonkin muun toimielimen vastuulle, sekä paloturvallisuudesta, vartioinnista, kunnallistekniikasta, sähköistyksestä, jätehuollosta ja rakennusten avainten haltijoiden luetteloimisesta sekä toimii kiinteistötoimikunnan puheenjohtajana. Kiinteistöpäällikkö huolehtii seuran ravintolan, saunan ja tenniskentän vuokrauksesta,
– satamakapteeni, joka huolehtii seuran kotisataman satama- ja telakkatoiminnoista, alueen  vartioinnista ja toimii satama- ja telakkatoimikunnan puheenjohtajana,
– kalustomestari, joka huolehtii seuran kalustohankinnoista, kaluston käytöstä, kunnossapidosta ja katsastuksista, kalusteluetteloiden kokoamisesta,
Hallitus voi päättää keskinäisestä tehtävänjaostaan toisin.
Toiminnan vireyden ylläpitämiseksi ja uusien ideoiden löytämiseksi pyritään siihen, että vuosittain vähintään kaksi hallituksen jäsenistä vaihtuu.

6 § Hallituksen toimihenkilöt
Hallituksella on apunaan kaksi toimihenkilöä.
– jäsensihteeri, joka huolehtii jäsen ym. rekisterien ylläpidosta ja jäsenpostista
– huvimestari, joka huolehtii seuran yhteisten tilaisuuksien (lipunnosto ja lipunlasku, pikkujoulujuhla ym.) järjestelyistä.
Toimihenkilöt voivat olla hallituksen jäseniä.

7 § Satama- ja telakkatoimikunta
Toimikunta huolehtii siitä, että seuralla on tarjota jäsenistölleen riittävä määrä suojaisia ja hyväkuntoisia laituripaikkoja, telakointipaikkoja ja -rakennuksia ja niissä tarvittavaa kalustoa sekä tarpeelliseksi katsottu määrä vierasvenepaikkoja.
Toimikunta hoitaa myös venepaikkojen jaon seuran kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Toimikunnan nimittää hallitus satamakapteenin esityksestä. Puheenjohtajana toimii satamakapteeni.
Lisäksi toimikunnassa on neljä jäsentä: yksi kultakin kolmelta laiturilta (pohjois-, masto- ja etelä-) ja yksi venevajoista. Toimikuntaan kuuluu myös telakoinnista vastaavat henkilöt pohjois-, etelä- ja mastolaiturilta sekä omistusvajojen edustaja.

8 § Kiinteistötoimikunta
Kiinteistötoimikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että seuran kotisataman kiinteistö rakennuksineen, laitteineen ja kalustoineen tarjoaa jäsenistölle seuratoiminnassa tarvittavat tilat ja palvelut. Toimikunta vastaa kiinteistöstä siltä osin, kuin sitä ei ole tässä johtosäännössä määritelty jonkin toisen toimielimen vastuulle.
Toimikunnan nimittää hallitus kiinteistöpäällikön esityksestä. Puheenjohtajana toimii kiinteistöpäällikkö.
Puheenjohtajan lisäksi toimikunnassa on kolme jäsentä.

9 § Junioripurjehdusjaosto
Jaoston muodostavat juniorit, heidän holhoojansa, kouluttajat, valmentajat ja muut junioritoimintaan osallistuvat.
Jaoston tarkoituksena on lasten ja nuorten purjehdusharrastuksen herättäminen ja kehittäminen sekä purjehdustiedon ja -taidon antaminen, ylläpitäminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto huolehtii erityisesti juniorien purjehduskoulutuksesta ja valmennuksesta sekä kilpailutoiminnasta. Jaosto myös hoitaa ja kunnossapitää käytössään olevat alueet, tilat, laitteet ja kaluston kuten kevytveneluiskat, kelluvan laiturin, veneet, moottorit, peräkärryt, poijut, palkinnot, jne.
Jaoston toiminnasta vastaa jaoston keskuudestaan valitsema puheenjohtaja, jonka tulee olla seuran jäsen.
Jaoston puheenjohtaja kuuluu seuran hallitukseen. Jaostolla on apunaan seuraavat toimihenkilöt:
– sihteeri
– valmentajat
– kalustomestari
– kilpailupäällikkö
Tämän lisäksi jaosto voi tarpeen tullen valita mukaan muita toimihenkilöitä.

10 § Kilpapurjehdusjaosto
Jaoston muodostavat purjehduskilpailutoimintaan kilpailijoina, toimitsijoina, tuomareina, venemittaus- ja venekatsastusmiehinä tai muulla tavoin osallistuvat seuran jäsenet.
Jaoston tarkoituksena on edistää kilpapurjehdusharrastusta jäsenistön keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto vastaa kaikesta seuran köli- ja kevytveneiden kilpailutoiminnasta junioritoimintaa lukuun ottamatta, kuten koulutuksesta, valmennuksesta, kilpailujärjestelyistä, tuomaritoiminnasta, veneiden mittauksesta ja katsastuksesta, jne.
Jaosto vastaa myös kaikesta pääasiassa jaoston käytössä olevasta kalustosta, kuten veneistä, moottoreista, poijuista, merkkilipuista, aseista, palkinnoista, ajanottolaitteista, jne.
Jaoston toiminnasta vastaa jaoston keskuudestaan valitsema puheenjohtaja apunaan seuraavat toimihenkilöt:
– sihteeri
– kilpailupäällikkö
– mittaus- ja katsastusmiehet
– kilpailutuomarit sekä tarvittava määrä toimihenkilöitä

11 § Veneilyjaosto
Jaoston muodostavat kaikki matkaveneilystä tai jaoston muusta toiminnasta kiinnostuneet seuran jäsenet.
Jaoston tarkoituksena on edistää jäsenistön harrastusta matkaveneilyyn, luoda edellytyksiä vesiympäristön hyväksikäyttöön, korostaa rannikko- ja saaristomiljöön säilyttämisen merkitystä sekä ylläpitää jäsenistön keskuudessa rehtiä merenkulkijamieltä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto vastaa kaikesta seuran matka- ja retkiveneilyyn liittyvästä toiminnasta, kuten merimiestaito- ja navigaatiokoulutuksesta (varsinaista purjehduskoulutusta lukuun ottamatta), matkapurjehdusten ja muiden matkaveneilytapahtumien järjestelyistä, retkisatamien ja venereittien kehittämisestä jne.
Jaosto vastaa myös seuran hallinnassa olevista retkisatamista, niissä olevista rakennuksista, kalustosta ja laitteista, sekä retkisatamien avainten myynnistä ja niiden haltijoiden luetteloimisesta.
Veneilyjaoston toiminnasta vastaa jaoston keskuudestaan valitsema puheenjohtaja apunaan seuraavat toimihenkilöt:
– sihteeri
– Kaukaluodon Kapu
– Rönskan Roope
Tämän lisäksi jaosto voi tarpeen mukaan valita muitakin toimihenkilöitä.

Tämä johtosääntö on hyväksytty seuran yleisessä kokouksessa 28.3.2012.