Laituripaikkasäännöt

Miten laituripaikat myönnetään ja jaetaan.

Laituripaikkasäännöt

1 § Laituripaikat myöntää ja jakaa Vaasan Merenkyntäjät ry:n hallituksen satamakapteenin tehtävään nimeämä henkilö itsenäisesti. Mikäli yhdistyksen jäsen on tyytymätön satamakapteenin osoittamaan laituripaikkaan, hän voi saattaa asian hallituksen ratkaistavaksi.
2 § Laituripaikka myönnetään Vaasan Merenkyntäjät ry:n jäsenelle henkilökohtaisesti. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtää laituripaikkaa yhdistyksen ulkopuoliselle luonnolliselle eikä juridiselle henkilölle.
Jäsenelle myönnetty laituripaikka on tarkoitettu jäsenen omaan käyttöön, eikä sitä saa luovuttaa muuhun käyttöön. Pykälä 10§ määrittelee poikkeukset tähän pykälään.
Jäsenten väliset laituripaikkavaihdokset tulee hyväksyttää satamakapteenilla ennen vaihtoa.
3 § Laituripaikkamaksuksi luetaan laituripaikkamaksun kaikki erät mukaan lukien ne maksuerät, joista laituripaikanhaltija voi vapautua talkootöitä tekemällä.
Myöhemmin kuin 30.3. ilmoitettu laituripaikasta luopuminen ei vapauta laituripaikkamaksusta tai muista velvoitteista.
Laituripaikka on maksettava maksulomakkeessa ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Myöhästynyt maksusuoritus ei oikeuta laituripaikkaan, vaan laituripaikan saaminen edellyttää tässä tapauksessa uutta laituripaikan myöntämisratkaisua.
Maksettua laituripaikkamaksua ei palauteta, vaikka vuokraaja myöhemmin ilmoittaisi luopuvansa laituripaikasta.
4 § Satamakapteeni voi poistaa laituripaikkaoikeuden jäseneltä, jolla on suorittamattomia maksuja Vaasan Merenkyntäjät ry:lle tai joka on käyttänyt laituripaikkaoikeuttaan Vaasan Merenkyntäjät ry:n sääntöjen tai näiden sääntöjen vastaisesti.
Mikäli jäsen on tyytymätön satamakapteenin päätökseen hän voi saattaa asian hallituksen ratkaistavaksi.
5 § Veneen väliaikaisesta säilytyksestä Vaasan Merenkyntäjien sataman laituripaikassa peritään laituripaikkamaksua 1/10 vuosilaituripaikkamaksusta/alkava viikko. Väliaikaisen laituripaikan osoittaa satamakapteeni tai hänen ollessa estynyt seuran kommodori, jompikumpi varakommodoreista tai joku muu hallituksen jäsen.  . Satamakapteeni laskuttaa jäsentä veneen väliaikaisesta säilyttämisestä. Väliaikaisesta veneen säilytyksestä Vaasan Merenkyntäjien laituripaikoilla on aina sovittava satamakapteenin kanssa.

6 § Laituripaikkaan liittyvistä vartiovuoroista ja niiden säännöistä päättää Vaasan Merenkyntäjien hallitus. Laituripaikan haltija on velvollinen noudattamaan annettuja ohjeita ja määräyksiä.
7 § Uusilta laituripaikan haltijoilta peritään ensimmäisenä vuonna laituripaikkamaksun ensimmäinen erä kaksinkertaisena.
Katsastamattomilta veneiltä peritään  hallituksen kulloinkin määräämä lisämaksu.

8 § Vastaanottaessaan laituripaikan, jäsen hyväksyy nämä laituripaikkasäännöt.
9 § Jos laituripaikanhaltija on tyytymätön hallituksen antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, hän voi niin halutessaan pyytää asian käsittelemistä seuran kokouksessa seuran sääntöjen 14§:n mukaisen menettelyn mukaisesti.
10 § Veneilykauden aikana yli yhden kuukauden ajan vapaana oleva paikka on ilmoitettava satamakapteenille, jolla on oikeus osoittaa paikka väliaikaisesti muun jäsenen tai vierasvenekäyttöön.

11. §  Seura omistaa laituripaikkaan kuuluvat poijun, kettingin ja painon ja huolehtii niiden kunnosta. Laituripaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan poijun tai kettingin vioittumisesta ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa poijusääntöä. Aisapaikan haltija, joka omistaa aisan puolikkaan on velvollinen huolehtimaan aisan kunnosta yhdessä toisen puolikkaan omistajan kanssa. Vaasan Merenkyntäjät ry:n omistaman aisan puolikkaan haltija on velvollinen ilmoittamaan satamakapteenille aisan vioittumisesta. Aisojen myynti on sallittu ainoastaan Vaasan Merenkyntäjät ry:lle.

12 § Vene tulee olla kiinnitettynä laituriin ja poijuun veneen painon mukaisin köysin ja joustimin ja vene pitää varustaa laitasuojilla. Vene kiinnitetään kahdella köydellä edestä laituriin ja kahdella perästä poijuun.

13 § Laituripaikka on tarkoitettu yhden veneen säilyttämiseen. Mahdollisen pääsääntöisesti veneen mukana kuljetettavan jollan säilyttäminen venepaikalla tulee järjestää siten, että se ei häiritse muita veneitä.
14 § Jokaisella veneellä pitää olla vastuuvakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Laituripaikan haltija on velvollinen varmistamaan vakuutusyhtiöstä, että vene- tai muu vakuutus sisältää vastuuvakuutuksen.
15 § Kaikki säännöt koskevat myös veneiden lyhytaikaista säilyttämistä Vaasan Merenkyntäjien satamassa. Veneen lyhytaikainen säilyttäminen Vaasan Merenkyntäjien satamassa ei velvoita vartiovuoron hoitamiseen.
16 § Nämä säännöt kumoavat kaikki aikaisemmat laituripaikkasäännöt.
17 § Nämä säännöt ovat hyväksytty Vaasan Merenkyntäjien hallituksen kokouksessa 7.4.2021 ja Vaasan Merenkyntäjät ry:n kevätkokouksessa 22.4.2021  ja ovat voimassa tästä päivästä lukien.